Proffvarer

Dette er en vare som ikke er tillatt for privatmarkedet. Logg inn her eller registrer deg som bedriftkunde her. Salg kun til profesjonelt bruk. Ikke lovlig for salg til private grunnet ikke-barnesikker emballasje, og eller merket for profesjonelt bruk.

SEID Bacoff. 5 liter.

SEID Bacoff. 5 liter.
Varenr.
214-4-5
Lager
På lager
Pris eks. MVA:
kr 316,00
Pris ink. MVA:
kr 395,00
Enhet
Stk

Kvantumsrabatt

Loading...
  • SEID Bacoff. 5 liter.
  • Logo Seid ny sort
  • Bergen Kjemi_logo
Flytende biocid konsentrat til fjerning av svertesopp (overflatesopp), grønske (grønnalger), bakterier og lignende. Benyttes til å desinfisere og motvirke sopp– og algevekster på ubehandlede, beisete, malte eller lakkerte overflater av tre, metall, teglstein, naturstein, puss– og betongoverflater som mur, takstein og belegningsstein eller lignende. Produktet kan også brukes til desinfeksjon av overflater. Produsent: Bergen Kjemi.
FARLIG GODS! Kan ikke sendes i posten. Ta kontakt for alternativ frakt.
Se sikkerhetsdatablad her.

Faremerking
Fare: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Produktype
Flytende biocid konsentrat.
PT2: Desinfeksjonsmidler og algedrepende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr.
PT10: Midler til beskyttelse av byggematerialer.


Brukerveiledning og dosering
Sterkt skitne overflater vaskes først med egnet vaskemiddel. Etterskyll godt med rent vann. Overflatene som skal behandles må være tørre for optimal effekt. Produktet påføres med lavtrykkssprøyte, sprayflaske, svamp eller kost. Unngå innånding av damper og aerosoler. Skal IKKE brukes på papp– eller shingeltak.

Sterkt angrepne overflater av svertesopp, grønske eller lignende doseres med 1 liter SEID Bacoff på 3 liter vann. Fukt hele overflaten god med bruksløsningen. La bruksløsningen tørke inn på overflaten. Det bør ikke komme fuktighet på overflaten det første døgnet etter påføring. La det stå å virke til det uønskede smusset er drept, min. 3 døgn. Da kan overflaten spyles/skylles og eventuelt børstes ren. På takstein, belegningsstein, mur– og betongoverflater kan om ønskelig regnvær fjerne det over tid. I mange tilfeller er overflaten tilstrekkelig ren for videre behandling av overflaten etter fjerning av urenhetene med SEID Bacoff. Dette fordi SEID Bacoff også har rengjørende egenskaper.

Moderat angrepet overflate av svertesopp, grønske eller lignende kan doseres med 1 liter SEID Bacoff på 4-5 liter vann. Samme fremgangsmåte som over.

Malte overflater som er vasket, børstet og skrapet doseres 1 liter SEID Bacoff på 20 liter vann. La bruksløsningen tørke inn i overflaten og ikke skyll den vekk. Når overflaten har tørket tilstrekkelig kan ny maling igangsettes. Da har du en bakteriehindrene biocidfilm som hindrer fremtidige angrep under malingen.

Ubehandlet trevirke som har stått en stund og skal males doseres 1 liter SEID Bacoff på 10 liter vann. Samme fremgangsmåte som over.

På problemområder hvor urenhetene kommer fort tilbake og på ubehandlet trevirke som ikke ønskes malt, doseres 1 liter SEID Bacoff på 3-5 liter vann. La bruksløsningen tørke inn i overflaten og ikke skyll den vekk. Det bør ikke komme fuktighet på overflaten det første døgnet etter påføring. Da holder du overflatene og trevirket fri for urenheter i lengre tid. Dette er aktuelt på skygge– og fuktige områder og på ubehandlede terrassebord eller lignende.

Overflatedesinfeksjon på rene harde overflater doseres 1 liter SEID Bacoff på 49 liter vann. Virketid ca. 15 min. før avskylling med rent vann.

Egenskaper
Effekt: Best effekt når overflatetemperaturen er over 15 °C.
Dekkevne: 1 liter bruksløsning rekker til 6-30 m² alt etter sugeevne i overflaten.
Reaktivitet: Angriper ikke aluminium, stål, plast, lakk e.l. ved anbefalt konsentrasjon.
Utseende: Blank væske.
Skumevne: Skummer.
pH: 6 (i konsentrat). ~7 i 20% bruksløsning. 

Aktivt virkestoff 
C12-C16 alkylbenzyldimetylammonium klorid: 99,4g/L

Holdbarhet og lagringsbetingelser
Holdbar i minimum 3 år fra produksjonsdato ved frostfri lagring. Unngå ekstreme temperaturer og direkte sollys. Oppbevares i originalemballasje og utenfor barns rekkevidde.

Miljø– og produktinformasjon
Produktet er bionedbrytbart og registrert i Produktregisteret med Pr.nr. 110640. Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler.